วิชาการสร้าเว็บอิดิเตอร์

ประกาศคะแนนกลางภาค

    
   1           2          3  

**เมนูหลัก**

ครูจีรภา เจริญภักดิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนนายายอามพิทยาคม จังหวัดจันทบุรี

 

วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว21103

***เกมส์***

ฝากสอน

คำอธิบายรายวิชา       

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาแนวคิคเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา  ขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนรหัสลําลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ที่มีการใช้งานตัวแปร  เงื่อนไข และการวนซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล  นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ  การแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น  

ตัวชี้วัด
ว. 4.2  เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหา/อธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง
2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
3. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลง

รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด

                                                                                

 

 

แจ้งข้อมูลเรียนซ้ำ/แก้ซ่อม ครั้งที่ 1

ส่งงานทุกวันศุกร์

วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก

ทำลงสมุด 

         แบบทดสอบ

วิชาการออกแบบเทคโนโลยี1

ทำลงสมุด

วิชาตารางคำนวณ

ทำลงสมุด

วิชาประมวลผลคำ

ทำลงสมุด

อ้างอิง

ขอบคุณ อ้างอิง

Nayaiampittayakhom School 40/1 M.3 T.Nayaiam A.Nayaiam J.chantaburi 22160 Tel.039-491061